تلفنهای ضروری جزیره کیش
تلفن عنوان
076 کد کیش
0934 کد موبایل
118 اطلاعات تلفن
199 اطلاعات پرواز

اگر اطلاعات این صفحه صحیح نمی باشد برای اصلاح و تکمیل آن تماس بگیرید .