تلفنهای ضروری جزیره کیش
تلفن عنوان
0764 کد کیش
0934 کد موبایل
118 اطلاعات تلفن
199 اطلاعات پرواز
4443200 - 4443300 فرودگاه
4422300 اطلاعات بندر گاه
115 اوراژانس
09347697100 اورژانس دريايي
151 اورژانس دريايي - فقط از تلفن يا موبايل كيش
141 حمل و نقل و ترافيك كيش (شكايات تاكسي ها)
110 پلیس
197 دفتر نظارت همگاني نيروي انتظامي
4415635-7 كلانتري 11 مركزي (كمپ رحيمي)
4431820-1 كلانتري 12 (ميرمهنا)
4424011- 4422264 گمرك سازمان در بندرگاه
4442878 گمرك سازمان درفرودگاه – پروازهاي خارجي
4423398 - 4422578 گمرك ايران در بندرگاه
4443300 - 4444690 گمرك ايران در فرودگاه
4422141-2 سازمان منطقه آزاد کیش
4422675 روابط عمومي سازمان منطقه آزاد
4421767
09347692576
كشتيراني والفجر
4443460 رزرواسيون هتل ها در فرودگاه - جامعه هتلداران
4453170 جامعه هتلداران
4423682 جامعه بازاريان

درمانی و بهداشتی

تلفن عنوان
4459400-4 بیمارستان
4420498 كلينيك خانواده
4432424 مركز بهداشت
4423311-4432424 شكايات بهداشتي
4440704-5 هلال احمر
4424537 داروخانه سها
4422419 داروخانه پرديس
4423129 داروخانه عميد
165 نداي بهداشت
4423821 سازمان تأمين اجتماعي

صدور کارت

تلفن عنوان
4421328 صدور كارت بازرگاني
4431996-4432518 صدور كارت كيشوند
4443300
داخلی 323
صدور كارت سبز فرودگاه
4423349 صدور كارت سبز بندرگاه
تور کیش -  دیاکو پرواز
تور کیش