درمانگاههاي جزيره کيش

مرکز بهداشت کمپ سحر

آدرس: كمپ سحر

تلفن: 4450463

مرکز بهداشت بوعلی

آدرس: صفين - خيابان اقبال

تلفن: 4432424

کلینیک شهید ستاری

آدرس: پايگاه هوايي

تلفن: 4443273

کلینیک مهر کیش

آدرس: مجتمع پادنا واحد A101

تلفن: 4421190

سالی گشت
فاراگشت