شعب بانکهای جزیره کیش

شعبه های بانک ملی در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4422481-2 4424681-4 مرکزی
4423483 4423483-4 ونوس
4442870 4442870 مرجان
4420386 4424347-8 پرديس 2
4423950 4423950 فرودگاه
4430688 4430700 سفين
4422731 4424387 پرديس 1
- 4420477 بندرگاه

شعبه های بانک صادرات در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4422002 4422767 مرکزی
- 4430017 سفين
4422995 4424153 ونوس
- 4422417 مرجان
4424196 4424196 زيتون
4424197 4423127 پرديس 1
- 4424749 پرديس 2

شعبه های بانک تجارت در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4422128 4420215 مرکزی
4422498 4422354 ونوس
4430437 4430437 سفين
4420574 4424518 پرديس 1

شعبه های بانک ملت در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
442325 4421716-5 مرکزی
4430868 4430868 سفين
4422863 4422812 پرديس 1
4420401 4420401-3 پرديس 2

شعبه های بانک رفاه در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4431810 4423233 مرکزی
4431810 4431810-19 سفين
4422881 4422882 پانيذ

شعبه های بانک کشاروزی در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4424452 4424450-2 مرکزی
4420328 4420327-9 پرديس 2
4430837 4430836-7 سفين
- - ونوس

شعبه های بانک مسکن در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4423360 4423360-1 مرکزی
4430620 4430620 سفين
4423360 4423360-1 ونوس

شعبه های بانک سپه در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4622986 4422984-6 مرکزی
4442837 4422983 پايگاه هوايی
4422492 4420685-6 پرديس 1
4442282 4440501-3 مرجان
4420371 4423179 مرکز تجاری کيش
4424737 4442806 مرواريد
4420371 4423176 شعبه ارزی مرکز تجاری کيش

شعبه های بانک سامان در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4452259 4452261 مرکزی

شعبه های بانک پاسارگاد در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4452537 4452532-3 مرکزی

شعبه های بانک پارسیان در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4420550 4420851-4 مرکزی

شعبه های بانک صنعت و معدن در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4455407 4455403 مرکزی

شعبه های بانک توسعه صادرات ایران در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4420793 4420794-9 مرکزی

شعبه های بانک شهر در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4456833 4456833 پردیس

شعبه های بانک استاندارد چارتر در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
4420793 4423380-4 مرکزی
تور کیش -  دیاکو پرواز
تور کیش