پیشگیری از آلودگی هوا و محیط پاک جزیره

1. از کشیدن سیگار در اماکن عمومی خودداری کنیم.

2. محیط جزیره را با پرهیز از ریختن زباله پاکیزه نگهداریم .

3. پخت و پز در سواحل و پارك ها، معابر و اماكن عمومي كيش ممنوع بوده و براي پخت كباب نيز منقل هاي سنگي در پارك ها و سواحل تعبيه شده است.

4. تعويض روغن و تعمير خودرو در حاشيه خيابانها، پاركينگ ها و نقاط غير از تعميرگاه هاي مجاز ممنوع میباشد.